CPAC

บริษัท Joylifesmart ได้มี “โอกาส” ทำงานร่วมกับ CPAC บริษัทชั้นนำในด้านของการจัดจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จรายแรกของประเทศไทย โดยทาง Joylifesmart ได้พัฒนาระบบการติดตาม “รถส่งซีเมนต์” และระบบการตรวจสอบการส่งซีเมนต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของทาง CPAC