Smoke Sensor

฿2,600.00

เซนเซอร์ตรวจจับการควันไฟ หากมีควันไฟเกิดขึ้นจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาที่ App สามารถใช้งานร่วมกับ Siren คือ เมื่อเกิดไฟไหม้ Smoke ตรวจจับ และ Siren แจ้งเตือนภัย

Category: