Smart Plug (US type)

฿2,080.00

อุปกรณ์ในรูปแบบของปลั๊ก ใช้เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อสั่งงาน เปิด/ปิด และสามารถวัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปได้

Category: